Đăng bài lúc: 17/09/2014 08:23

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN - NĂM HỌC 2014-2015

       Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết 33-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 9 – Khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; là năm học tập trung nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ X, Nghị quyết đảng ủy xã Hiệp Phước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011 – 2015.

       Trên cơ sở quán triệt phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2014-2015 của Công đoàn Giáo dục thành phố và của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng trường học tiên tiến,hiện đại; thực sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục. Gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục thể chất, giáo dục truyền thống văn hóa; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống”, kế hoạch hoạt động của Công đoàn Giáo dục huyện Nhà Bè, công đoàn cơ sở trường THCS Hiệp Phước tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I. NHIỆM VỤ NĂM HỌC

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động thực hiện tốt Nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn 2012; phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch hành động của Ngành giáo dục thực hiện Chương trình hành động về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình khả thi, phù hợp với đặc thù của từng cơ sở giáo dục, của ngành; các hoạt động tuyên truyền về pháp luật chủ quyền biển đảo; Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; vận động nhà giáo, người lao động những chủ trương đổi mới của ngành.

         Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; phối hợp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 8 và 9 (Khóa XI), đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

         Tiếp tục phối hợp chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” qua hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, kết hợp với thực hiện các hoạt động thường xuyên như: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Lập lại trật tự an toàn giao thông” nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và người lao động.

         Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày Lễ lớn trong năm học: kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), kỷ niệm 125 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2015), kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, đại hội Thi đua yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức Lễ Khai giảng trang trọng, thiết thực. Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam và tôn vinh những nhà giáo, những tập thể đạt danh hiệu thi đua trong năm học 2013 – 2014.

         Đổi mới hình thức và phương thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, đạo đức gắn liền với đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa.

          Vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động ở đơn vị nâng cao chất lượng tự bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và trình độ chính trị.
 2. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động mà trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”, đưa nội dung các phong trào trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị; Phối hợp bộ phận pháp chế triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

         Kịp thời phản ánh với các cấp ủy Đảng, chính quyền những thông tin dư luận, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đội ngũ liên quan đến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình, nghị quyết của tổ chức Công đoàn, tình hình chính trị - xã hội, tình hình thời sự... Kịp thời nắm bắt và giải quyết hoặc phối hợp giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của cán bộ, nhà giáo, người lao động, hạn chế phát sinh các mâu thuẫn trong quan hệ lao động.
 3. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến nhà giáo, người lao động và cán bộ công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần bằng các hình thức phù hợp; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên ốm đau, bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghỉ chế độ. Tham gia đóng góp xây dựng quỹ “Xã hội từ thiện - Hỗ trợ giáo dục” của ngành do Công đoàn Giáo dục thành phố phát động trong nhiệm kỳ; tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

         Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, (theo tinh thần Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc); tăng cường việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan, đơn vị thông qua việc tham gia xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức; thực hiện tốt việc xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại để hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong đơn vị góp phần xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững.

         Tích cực tham gia thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và luật về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội trong trường học. Đẩy mạnh và thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, tương thân, tương ái trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động.
 4. Vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, tham gia quản lý, giám sát, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động tham gia tốt Hội thi “Viên phấn vàng” cấp Huyện lần IX, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn của ngành trong đội ngũ. Tập trung cụ thể hoá nội dung thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” cho phù hợp với thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

         Đẩy mạnh thực hiện các nội dung đã đề ra theo các tiêu chí định hướng về học tập tư tưởng phẩm chất đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm”. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền tiếp tục phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đội ngũ nhà giáo, người lao động; chú trọng đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, ứng dụng các công cụ hỗ trợ hiện đại trong giảng dạy, xây dựng ý thức tự giác trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức đăng ký nội dung làm theo trong cán bộ đoàn viên, nhà giáo, người lao động; xây dựng các tiêu chí cần nghiên cứu triển khai thật cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện.

         Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và các cuộc vận động, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, rút ra bài học kinh nghiệm để tổ chức chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động ngày càng tốt hơn.
 5. Chủ động tham gia quản lý giáo dục; thực hiện tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, những chủ trương đổi mới giáo dục, đào tạo. tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động; sử dụng hiệu quả website của trường; phối hợp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ năm học.

         Từ thực tiễn công tác và hoạt động công đoàn, bồi dưỡng giới thiệu những đoàn viên ưu tú, cán bộ công đoàn có phẩm chất và năng lực cho Đảng và chính quyền quy hoạch, bố trí cán bộ quản lý ở các vị trí thích hợp.
 6. Đẩy mạnh công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, trọng tâm là phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” nhằm tôn vinh, động viên khuyến khích chị em phát huy vai trò, trí tuệ và năng lực trong công tác.

         Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Tiểu đề án 2 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 2010-2015 và đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

         Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học bổng Nguyễn Đức Cảnh tại cơ sở
 7. Thực hiện công tác kiểm tra đồng cấp công đoàn theo đúng quy định:  thực hiện việc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công Đoàn: 2 lấn/năm; kiểm tra tài chính công đoàn: 4 lần/năm. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát các hoạt động của chính quyền đồng cấp đúng quy định hiện hành. Từ kết quả kiểm tra, giám sát, rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo, triển khai các hoạt động công đoàn tốt hơn.
 8. Thực hiện tốt công tác thu-chi và quản lý kinh phí công đoàn; công khai, minh bạch, có phân công quản lý phù hợp; thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.

         Tham gia các hoạt động tham quan, du lịch, giao lưu học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn.

II. LỊCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

Tháng NỘI DUNG CÔNG TÁC
8&9/2014

- Chuẩn bị tốt khai giảng. Tổ chức kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, và kỷ niệm 69 năm ngày Cách Mạng Tháng 8 thành công 19/8 và Quốc khánh 2/9.

- Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị và tổ chức hội nghị cán bộ công chức.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn và các ban chuyên đề (nữ công, tuyên giáo, chính sách pháp luật, TTND, UBKT/CĐ), nộp về CĐGD huyện (Tháng 09/2014).

- Phát động thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua của chính quyền và của công đoàn.

- Tích cực tuyên truyền vận động Đoàn viên - CNVC - LĐ tham gia đóng góp các Quỹ hoạt động xã hội từ thiện do ngành phát động.

- Tổ chức vui tết Trung thu cho con đoàn viên. Tham gia Hội thi “ Cán bộ nữ công giỏi” năm 2014, Hội thi giải cầu lông mừng 02/9 do LĐLĐ tổ chức.

- Tổ chức góp ý văn bản về tổ chức thi TN THPT của Bộ GD&ĐT.

- Vận động ĐV, CNVC-LĐ tham gia và hoàn thành đóng góp quỹ tương trợ của Ngành năm học 2014-2015.

- Bồi dưỡng và kết nạp ĐV đối với GV, NV mới tuyển dụng.

- Tham dự lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Ngành lần XII và tổng kết 20 năm triển khai, thực hiện học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp cơ sở do CĐGDTP tổ chức.

- Tiếp tục tổ chức Đại hội, Hội nghị CĐCS theo qui định Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. và Hướng dẫn của CĐGD.TP.

- Tổ chức hội nghị Cán bộ - Công chức.

- Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn quý 3/2014.

10/2014

- Hoàn thành tổ chức Hội nghị CB-CC.

- Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm thành lập Hội LHPNVN 20/10, phát động phong trào thi đua “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”.

- Tổ chức các hoạt động của Công đoàn chào mừng 20/11.

- Vận động ĐVGV tích cực sử dụng CNTT và tự làm ĐDDH phục vụ đổi mới phương pháp giảng dạy.

- Tiếp tục tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ CĐCS và Hội nghị tổ CĐ nhiệm kỳ 2014-2017, báo cáo kết quả về CĐGD huyện công nhận.

- Kiểm tra tài chính đồng cấp quí 3/2014

11/2014

- Tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày “Nhà giáo Việt Nam” tại đơn vị .

- Tham gia tốt các hội thi, hội thao cấp  huyện và thành phố.

- Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi GV giỏi “Viên phấn vàng” lần IX.

12/2014

- Động viên đoàn viên tích cực ôn luyện tốt cho học sinh để đạt kết quả cao trong kiểm tra học kỳ I.

- Tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn quý 4/2014.

01/2015

- Tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách pháp luật mới.

- Chăm lo tết, hỗ trợ đồng nghiệp vui tết.

- Sơ kết hoạt động công đoàn HK I và phát động đợt thi đua phong trào Mùa Xuân.

- Hỗ trợ Đoàn TNCSHCM  tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Sinh viên - Học sinh 9/1.

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN 3/2.

- Kiểm tra tài chính đồng cấp quý 4/2014 và thi hành Điều lệ HK I năm học 2014- 2015.

02/2015

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN tại đơn vị.

- Chuẩn bị kế hoạch kỷ niệm 8/3.

- Tham gia tập huấn và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

- Vận dụng các kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5.

3/2015

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày 8/3.

- Hỗ trợ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3.

- Triển khai thực hiện tuần lễ quốc gia về “An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ”, tổ chức tự kiểm tra, báo cáo kết quả về CĐGD huyện.

- Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn quý 1/2015.

4/2015

- Tham gia, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm giải phóng thành phố 30/4, ngày Quốc tế Lao động 1/5.

- Tham gia các hoạt động “Tháng công nhân” lần 7 năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bình chọn “Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp cơ sở và cấp thành phố năm 2015.

- Lập danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

- Kiểm tra tài chính đồng cấp quý 1/2015.

5/2015

- Tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp sơ kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Chuẩn bị trao học bổng “Nguyễn Đức Cảnh” và cử các cháu dự trại hè Thanh Đa năm 2015.

- Chuẩn bị tham quan hè.

- Động viên đoàn viên tham gia nghiêm túc các kỳ thi.

- Tổng kết công tác nữ công, bình chọn “Phụ nữ hai giỏi”, “Gia đình nhà giáo văn hóa”.

6&7/2015

- Tổ chức tham quan hè cho nhà giáo và lao động của đơn vị.

- Động viên đoàn viên tham gia tốt các kỳ thi.

- Tổ chức kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 và tham gia các hoạt động cấp Ngành.

- Báo cáo quyết toán kinh phí công đoàn quý 2/2015.

- Kiểm tra tài chính đồng cấp quý 2/2015 và thi hành Điều lệ học kỳ II năm 2014–2015

 

Nơi nhận:                                                                                            TM. BAN CHẤP HÀNH   

  - CĐGD huyện;                                                                                              CHỦ TỊCH           

  - Chi uỷ;                                                                                                              (đã kí)

  - Lưu

                                                                                                                 Nguyễn Thị Kim Lan