Đăng bài lúc: 17/09/2014 08:47

DANH SÁCH CB- GV- NV ĐẠT DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HOÁ

NĂM HỌC: 2013 - 2014

STT Họ và Tên Chức vụ Họ và Tên Vợ (Chồng) Chức vụ
1 Cao Huy Bằng Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Hồng Quí Kế toán
2 Phạm Thị Hằng Giáo viên Trịnh Văn Dũng Giáo viên
3 Phạm Minh Thiện Giáo viên Võ Thu Thảo Giáo viên
4 Phạm Thanh Bình Giáo viên Nguyễn Thị Thu An Giáo viên
5 Lê Hồ Lệ Hằng Giáo viên Lê Văn Tươi Giáo viên

Danh sách có 5 gia đình công đoàn viên

                                                                                           TM BAN CHẤP HÀNH

                                                                                                       Chủ tịch

 

                                                                                              Nguyễn Thị Kim Lan